Obsah

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah

1: Obecné ustanovení
2: Smlouva o péči
3: Změna, úprava a ukončení 4: Právní opovědnost
5: Ceny a platby
6: Vyšší moc
7: Stížnosti
8: Ochrana soukromí
9: Spory
10: Závěrečná ustanovení

Článek 1: Obecné ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny služby Mateřské péče Moms and babies, s.r.o. (dále jen: Moms and babies) a veškeré dohody mezi Moms and babies a jejími klienty v souvislosti s poskytováním péče o matku, dítě a domácnost.
 2. Péče je definována jako: Péče kvalifikovaným pracovníkem firmy Moms and babies o matku, novorozence (případně další rodinné příslušníky) a domácnost v průběhu šestinedělí.
 3. Odmítnutí těchto podmínek může být učiněno pouze výslovným písemným vyjádřením.

Článek 2: Smlouva o péči

 1. Smlouvy mezi Moms and babies a její klientkou je dosaženo vyplněním a podepsáním registračního formuláře. Podepsání probíhá při registraci.
 2. Registrace je definována jako: schůzka s klientkou během těhotenství. Během tohoto rozhovoru, je definován a popsán systém a organizace práce v Moms and babies.
 3. Při registraci je také dohodnut počet hodin v souladu s přáním klienta.
 4. Služby Moms and babies jsou poskytovány od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Práce o víkendech a svátcích je možná pouze po domluvě.
 5. Přesný rozpis odpracovaných hodin podepisuje zaměstnanec Moms and babies s klientem poslední den poporodní péče, případně po dokončení své části péče. Tento rozpis slouží jako základ pro vyúčtování.

Článek 3: Změny, úpravy a ukončení

 1. Zrušení smlouvy klientem musí být v písemné formě. Musí tak být učiněno alespoň 72 hodin před zahájením péče.
 2. V obdobích mnoha současně narozených dětí si Moms and babies vyhrazuje nárok na posunutí termínu dohodnuté péči.
 3. Moms and babies je oprávněn vypovědět smlouvu a okamžitě péči pozastavit nebo změnit, pokud:

Článek 4: Odpovědnost

1. Nejedná-li se o hrubou nedbalost nebo nedbalost, není Moms and babies vůči klientovi odpovědná za škody způsobené zaměstnancem

Článek 5: Ceny a platby

 1. Cena je stanovena předem při podpisu smlouvy.
 2. Platba musí být provedena čtrnáct dnů po datu vystavení faktury způsobem stanoveným Moms and babies.
 3. Moms and babies si mohou vyhradit právo požadovat zálohu ve výši 30 procent před zahájením péče.

Článek 6: Vyšší moc

 1. Vyšší mocí, jak je uvedeno v tomto článku se rozumí jakákoli okolnost nebo událost, která Moms and babies zcela nebo i částečně zabránila v plnění smlouvy.
 2. Mezi vyšší moc zahrnujeme zaneprázdnění v důsledku mnoha současných narození, stávky, okupace společnosti a dalších akcí odborových organizací. Dále válka, hrozba války, nepokoje, dopravní zácpy, požáry, přírodní katastrofy, záplavy, a přerušení dodávek energií a vody.

Článek 7: Stížnosti

 1. Reklamace musí být odeslána písemnou formou do 14 dnů po ukončení poskytnuté péče.
 2. Materiální škody by měly být oznámeny ihned, ale nejpozději do 48 hodin po objevení, písemně na adresu Moms and babies.

Článek 8: Ochrana osobních údajů

1. K výkonu odpovědné péče Moms and babies potřebuje některá osobní data klienta. Klient má vždy právo nahlížet do svých dat. Moms and babies spravuje tato data s maximální obezřetností. Data nejsou přístupná nepovoleným a bez dovolení ze strany klienta nebo jeho zástupce nesmějí být předány třetím osobám.

Článek 9: Spory

 1. Spor vzniká, jakmile jedna strana prohlásí, že je tomu tak.
 2. Moms and babies podniká dle českých zákonů a jakékoliv spory budou řešeny dle české jurisdikce.

Článek 10: Závěrečná ustanovení

1. Ve sporných případech, kterými se tyto Všeobecné obchodní podmínky jmenovitě nezabývají, spočívá rozhodnutí výhradně v kompetenci Moms and babies.